Subsidies

Fiscale regelingen voor bedrijven 

Subsidies voor bedrijven hebben veelal een fiscale component: ze verlagen de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting die een bedrijf  moet betalen. Dit zijn de Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu Investeringsaftrek (MIA), Vervroegde Afschrijving Milieumaatregelen (VAMIL) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).  

Als wij u adviseren bij het nemen van concrete maatregelen voor energiebesparing of verduurzaming nemen we deze subsidies mee in het opstellen van de businesscase. 

Voor meer informatie over deze fiscale regelingen  verwijzen wij u naar informatie op de website van de belastingdienst:

SDE++

Tot en met het voorjaar 2020 kenden we de SDE+ regeling waar voor een aantal categorieën duurzame energieproductiesubsidies werden verstrekt met een subsidieperiode van 15-20 jaar.  In het najaar van 2020 treedt de SDE++ subsidieregeling in werking. Hoe deze regeling er exact  uit gaat zien is op dit moment (juni 2020) nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat niet de duurzame energieproductie maar de effectiviteit en efficiëntie van CO2-reductie de belangrijkste criteria worden voor het toekennen van SDE++ subsidie.  

Voor de beschikbare informatie op dit moment verwijzen we u naar kamerbrieven van minister Wiebes. In de kamerbrieven van minister Wiebes van respectievelijk  26 april 2019 , 17 februari 202021 april 2020, 17 februari 2023 en 26 oktober 2023 leest u meer hierover. 

De meest recente informatie over de najaarsronde 2023 SDE++ vindt u hier.

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*

ISDE

Vanaf 1 januari 2016 is deze subsidieregeling voor particulieren en zakelijke gebruikers ook van toepassing op kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare energie. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels en warmtepompen met een klein vermogen. De minister vindt het van groot belang dat ook particulieren investeren in hernieuwbare energie en is van mening dat een investeringssubsidie het meest geschikte instrument is om deze installaties te stimuleren. De regeling loopt tot en met 2030.   

ISDE subsidie aanvragen: 
U kunt  zelf een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hier heeft u een geldige DigiD of eHerkenning voor nodig. U kunt het aanvragen van de ISDE-subsidie, tegen vergoeding, ook door ons laten verzorgen. 

Wijzigingen per 1 januari 2020 

  1. De subsidie op pelletkachels en biomassaketels vervalt. 
  2. De subsidie voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd, vervalt. 
  3. Het subsidiebedrag verandert voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers. 

Deze Informatie over de ISDE-subsidieregeling is ontleend aan de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl/ISDE). RVO is namens de overheid de uitvoerende instantie voor het toekennen van de ISDE-subsidie.

LIFE

LIFE is een Europees subsidieprogramma. 2020 is het laatste jaar van deze subsidieregeling.

Het LIFE 2020 programma is opgebouwd rondom twee thema’s: 

  • LIFE Environment: binnen dit thema vallen projecten op gebieden als milieuverbetering en grondstoffenbesparing, behoud van natuur en biodiversiteit en het creëren van bewustwording. 
  • LIFE Climate Action: binnen dit thema vallen projecten die zijn gericht op het afremmen van of aanpassen aan klimaatverandering door bijvoorbeeld vermindering van uitstoot in de industrie. 

Van projectidee tot LIFE 2020 subsidie: 

Voor u van projectidee tot een LIFE-subsidieaanvraag komt, moet u een lange route afleggen. Inspiratie en informatie verzamelen zijn belangrijke onderdelen daarvan. Past uw project binnen LIFE? Welke aanvraagstrategie is de beste? Hoe ziet een planning eruit? Dit alles kan leiden tot het besluit om LIFE-subsidie aan te vragen.

Neem voor meer informatie over wat wij voor u kunt u contact met ons opnemen door het invullen van het informatieformulier hiernaast. 

MOOI

Wilt u samen met andere partijen in consortia werken aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. De regeling richt zich op projectenontwikkeling voor ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare elektriciteit op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’.  

Een integrale aanpak staat bij deze regeling centraal. Goede ideeën hebben daardoor een grotere kans om tot uitvoering te komen. Projecten kunnen in 2020 subsidie aanvragen. 

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de MMIP’s (Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s). Zij adviseren u bij het vinden van goede partners en samenwerkingsverbanden. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt u bij uw aanvraag.  

Wij adviseren u en brengen u in contact met de juiste personen bij de TKI’s of RVO. Verder kunnen onze adviseurs uw subsidietraject begeleiden of u zelfs uit handen nemen. 

Het begint met uw idee! Neem voor een intakegesprek contact met ons op via ons interesseformulier. 

DEB staat voor Duurzaam Energie Besparen. DEB help mkb-ondernemers met energiebesparing. Nederland heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken, stimuleert en verplicht de overheid energiebesparende maatregelen. 

Wilt u graag snel erachter komen wat je kan en moet volgens alle regels en wetgeving over energiebesparing. De quickscan is een snelle manier om dit te achterhalen.