Wet- en regelgeving

Afhankelijk van uw type organisatie, de bedrijfstak en de grootte van uw organisatie heeft u te maken met  wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de regelgeving waar u mee te maken kunt krijgen.  Onze adviseurs kunnen u helpen om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan deze wet- en regelgeving. Het MKB heeft vaak niet alle kennis in huis om goed hiermee om te gaan.   

De eisen en toelichtingen zijn vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Wat is er voor u van toepassing of hoe kunt u slim aan de vereisten voldoen ? Of nog lastiger, u moet informatie verstrekken aan de rijksoverheid. Het invullen van de vereiste formulieren op websites vraagt vaak specialistische kennis of kost veel tijd als je dit voor de eerste keer moet doen. Ook hierin kunnen wij u ondersteunen of dit voor u verzorgen. 

Vraag een oriënterend gesprek aan via ons interesseformulier en wij nemen contact met u op voor een (elektronische) afspraak. 

Algemeen

Overzicht regelgeving rondom levenscyclus vastgoed 

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de (energie) regelgeving voor vastgoed gebaseerd op de levenscyclus. Zowel vanuit het perspectief van de vastgoedeigenaar als van de gebruiker. 

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*

Verplichte energiebesparende maatregelen 

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. 

Voor maar liefst negentien bedrijfstakken is er een lijst gemaakt met maatregelen die men moet treffen rondom energiebesparing. Deze wordt de Erkende Maatregelenlijst (EML) genoemd. 

Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 is daar nog een wettelijke verplichting bijgekomen. U moest namelijk vóór die datum hebben gerapporteerd in het E-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke maatregelen u hebt uitgevoerd.  Tot nu heeft het bevoegd gezag (veelal de gemeenten) hier niet streng op gehandhaafd. We zien vanaf november 2020 dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) hier in opdracht van een aantal gemeenten het handhavingsbeleid aan het aanscherpen is. 

In dit filmpje https://youtu.be/sHqBL_zER8U van RVO krijgt u snel inzicht wat voor u belangrijk is. 

Energy Efficiency Directive (EED)

De EED (Energy Efficiency Directive) is een EU-richtlijn met verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Alle grote bedrijven (meer dan 250 fte of 50 miljoen jaaromzet en meer dan 43 miljoen balanstotaal) dienen aan de EED te voldoen. Wat zijn op dit moment de belangrijkste uitgangspunten? 

U kunt sinds 3 juli 2023 uw energie-auditrapport weer indienen bij het RVO. U bent verplicht om een keer in de vier jaar te rapporteren bij het RVO.

De EED-rapportage is grotendeels vormvrij, maar de gevraagde onderdelen dienen allemaal erin terug te komen. 

Vrijstelling 

Voor bedrijven met een certificaat voor de CO2-Prestatieladder niveau 3 of hoger, geldt nog steeds een vrijstelling. Vergeet niet bij het E-loket te melden dat het certificaat in uw bezit is. Ook met enkele andere keurmerken, zoals ISO 14001 in combinatie met CO2-Reductiemanagement, kunt u vrijstelling krijgen. 

Andere wijze van handhaven

De handhavingsbevoegdheid verschuift van lokale handhavers naar de RVO. Bovendien zal de focus meer op de onderneming als geheel komen te liggen, in plaats van op alleen de ‘inrichtingen’ (werkplaatsen, magazijnen, enz.). Gesteld kan worden dat de EED hierdoor meer begint te lijken op de CO2-Prestatieladder. Bedrijven die geen certificaat voor de CO2-Prestatieladder hebben maar wel een geloofwaardig energiebeleid willen kunnen aantonen, moeten meer richting ISO 50001 bewegen dan wel een duidelijke stuurcyclus opzetten. 

Erkende maatregellijst nog steeds verplicht

Het vullen van de erkende maatregellijst blijft nadrukkelijk verplicht voor alle bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken. De erkende maatregellijst is slechts een hulpmiddel voor de EED en niet een vervanging. Let op: ook bedrijven met een certificaat voor de CO2-Prestatieladder moeten de erkende maatregellijst invullen.  

Van EED-plichtige bedrijven wordt meer verwacht dan alleen de erkende maatregellijst. In feite dienen zij alle ‘kosteneffectieve’ maatregelen te nemen, ook al zijn deze niet direct terug te verdienen in 5 jaar. 

Minder energie-audits 

Voor bedrijven met veel locaties is er een nieuwe methode om te bepalen hoeveel audits zij moeten uitvoeren: 

  • Grote bedrijven (vanaf 75.000 m³ of 200.00 kWh per jaar) moeten voor alle vestigingen een volledige EED energie-audit uitvoeren. 
  • Middelgrote bedrijven (vanaf 25.000 m³ of 50.000 kWh) moeten 3 volledige audits uitvoeren. 
  • Kleine bedrijven moeten 3 vereenvoudigde audits uitvoeren. 

Deze nieuwe methode geldt voor ondernemingen met meerdere vestigingen, die voor een groot deel veel op elkaar lijken qua gebouwopzet, inrichting, grootte, activiteit en energieverbruik. 

Herziene regeling Energy Performance of Buildings Directive  (EPBD III) van kracht 

Sinds 20 maart 2020 is de EPBD III omgezet in de Nederlandse wetgeving rondom energiebesparing en verduurzaming. Dit betekent dat de bestaande wetgeving is aangepast met regelgeving rondom: 

  • Systeemeisen voor technische bouwsystemen; 
  • Het documenteren van de energieprestatie van technische bouwsystemen; 
  • Zelfregulerende apparatuur voor het regelen van de temperatuur per kamer of zone; 

Meer informatie viahttps://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/epbd-iii/technische-keuringen-verwarmings-en-aircosystemen

MJA3

Ruim 1.000 bedrijven uit 40 sectoren werken aan energiebesparing en CO2-reductie voor 2020. Dit doen zij in het kader van het convenant Meerjaren-afspraken Energie-Efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord. Bedrijven die deelnemen aan de MJA3/MEE hebben een aantal verplichtingen. Anderzijds hebben zij geen meldingsplicht van energiebesparende maatregelen. 

De verplichtingen die deelname aan de Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie (MJA3/MEE) met zich meebrengen, staan in de gesloten convenanten. Bedrijven gaan aan de slag met energiebesparing, energiemanagement, een energie-efficiëntieplan en monitoring van de resultaten. Brancheorganisaties maken een meerjarenplan voor de totale branche. 

De brancheorganisaties bepalen op basis van de Energie-Efficiëntieplannen (EEP’s) van de bij hen aangesloten ondernemingen welke verdere maatregelen zij nemen om de energie-efficiëntie te verbeteren en leggen dit vast in het MJP. In het MJA3-convenant bevat het MJP de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de invoering van systematische energiezorg (energiemanagement) en verbetering van procesefficiëntie, ketenefficiëntie en duurzame energie van de ondernemingen die bij de brancheorganisatie zijn aangesloten. 

Wilt u weten hoeveel bedrijven in uw bedrijfstak of gemeente al hebben voldaan aan de informatieplicht? Meer informatie vindt u hier.